Integritetspolicy

1. En översikt av dataskydd

Generellt

Följande information ger en enkel översikt av vad som sker med dina personuppgifter när du besöker vår websida. Personlig information är all typ av data på vilken du kan identifieras. Detaljerad information om dataskydd kan du finna i nedanstående integritets policy.

Data insamling på vår websida.

Vem är ansvarig för datainsamling på vår websida?

Data som samlas på denna websida processas av webside operatören. Operatörens kontaktdetaljer hittar du under de legala notiserna som krävs på websidan.

Hur hämtar vi dina data?

En del data samlas in när du förser oss med dem. Det kan tex.vara data du anger på ett kontakt –formulär.

Andra data samlas in automatiskt via vårt IT-system när du besöker vår hemsida. Dessa data är primärt av teknisk natur som exv. vad du använder  för typ av dator eller operativ- system.

Vad använder vi dina data till?

En del data samlas för att säkerställa korrekt funktion av hemsidan. Andra data kan användas för att analysera hur besökarna använder densamma.

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information av dina lagrade uppgifter, dess mottagare, original, och ändamålet till insamlingen ,utan kostnad. Du har också rätt att begära att de rättas, blockeras eller annuleras. Du kan alltid kontakta oss genom att använda adressen i den legala notisen om du har ytterligare frågor om personrelaterade data. Du kan även lämna klagomål till berörd myndighet.  

Analyser och tredje parts verktyg.

När du besöker vår hemsida kan statistiska analyser bli utförda om dina surfvanor. Detta sker framförallt via cookies och analytiker. Analyserna över dina vanor är vanligtvis anonyma,dvs vi kan inte identifiera dig med hjälp av  dessa data. Du kan välja att delta i dessa analyser eller avstå ,genom att använda anvisade verktyg. Detaljerad information hittar du i följande integritetspolicy.

Du kan invända till analysen. Vi informerar nedtill hur du använder dina alternativ i detta hänseende

2. Generell information och obligatorisk information

Data skydd

Operatören av denna hemsida tar skyddet av dina personrelaterade data på djupaste allvar. Vi beandlar dina personliga data  som konfidentiella i enlighet med nu gällande regler och denna integritets policy.

Om du använder denna hemsida kan diverse personrelaterade data komma att samlas.Personrelaterade data är all data där du kan bli personligt identifierad. Denna integritets policy förklarar vilken typ av information vi samlar och hur den användes. Den förklarar även ändamålet till varför detta sker.

Var vänlig observer att data som överförs via internet ( exv via e-mail) kan bli föremål för säkerhets intrång. Ett komplett skydd av dina data som överförts via tredje part är inte möjligt.

Notera ansvarig för ansvarig av hemsidan.

Parten som är ansvarig för processing av data på denna hemsida är:

KTR Sverige AB
Box 7010
187 11 Täby

Telephone: +46 86 25 02 90
Email: info.se@ktr.com

Ansvarig partner är den naturlige eller laglige personen som ensam eller tillsammans med andra beslutsfattare bestämmer om meningen och ändamålet till lagring av person data, (namn, e-mail addresser osv.)

Återkallande av  medgivande för behandling av dina data.

Många databehandlingar är endast möjliga att utföra efter ditt medgivande. Du kan återkalla ditt medgivande med omedelbar verkan. Ett informellt e-mail är tillräckligt för denna åtgärd.  Data behandlade innan vi mottagit din begäran anses vara lagligt genomförd.

Rätten att framföra klagomål till föreskriven myndighet.

Om det har skett ett brott mot skyddslagstiftningen har drabbad person rätt att framföra klagomål till föreskriven myndighet.Föreskriven myndighet för saker gällande dataskydds relaterade lagstifning är den tjänsteman i den tyska stat där vårt huvudkontor är placerat. En lista på relarerade tjänstemän och kontaktdetaljer hittas under följande länk:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL eller TLS kryptering

Denna site använder SSL eller TLS kryptering av säkerhetsskäl och för skydd av överförda konfidentiella innehåll, som förfrågningar du sänder oss. Du känner igen en krypterad anslutning i din dators adressrad om den ändrar från "http://" till "https://" och låsningsikonen visas i din dators addressfält.

Om SSL eller TLS krypteringen är aktiverad, kan data du överför inte läsas av tredje part.

Information, blockering, annulation

Enligt lag har du rätt att vid varje tillfälle få information utan kostnad om vad som lagrats av dina personliga data, som original, mottagare och anledning till lagringen. Du har även rätt att få dessa data korrigerade, blockerade eller annulerade. Du kan kontakta oss vid varje tidpunkt under användande av given address om du har ytterligare frågor i anledning av person data.

Motsättning till PR-emails.

Härmed förbjuder vi användandet av kontakt data från kontexten i hemsidan, enligt gällande lag, som sändande av pm och material som inte yttryckligen begärts. Hemsidans ansvarige reserverar sig rätten att vidta lämplig rättsåtgärd om oönskat material som spam eller liknande mottages.

3. Data skydds ansvarig

Lagstadgad säkerhetsansvarig.

Vi har utsett dataskyddsansvarig för vårt företag.

Niklas Edholm
KTR Sverige AB
Box 742
191 27 Sollentuna
Sweden

Telephone: +46 86 25 02 90
Email: info.se@ktr.com

4. Datainsamling på vår hemsida. Cookies

En del av vår hemsida använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies ser till att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och i din webläsare.

Merparten av de cookies vi använder är s.k. "session cookies." De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies kvarstannar i din dator tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webläsare när du åter besöker siten.

Du kan konfigurera din webläsare angående användandet av cookies , så att du från fall till fall ,kan  besluta om du accepterar eller nekar användandet av cookies. Alternativt kan din webläsare konfigureras att automatikt acceptera eller neka cookies under speciella förhållanden, eller automatiskt radera dem när du stänger din webläsare. Inaktiva cookies kan begränsa funktionen av din webläsare.

Cookies som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller skapande av vissa funktioner som du vill använda (exv köplistor), är lagrade enligt  Art. 6 paragraf 1, bokstav f av DSGVO. Webläsaroperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för att säkerställa optimal service ,fri från tekniska fel. Om andra cookies (som analys av ditt surf beteende) också lagras, kommer de att behandlas separat i denna integritets policy.

Server inloggnings filer

Webläsarleverantören samlar automatiskt information som din webläsare överför till oss i "server log files". De är:

  • Webläsartyp och version
  • Använt opertativ system
  • Ref. URL
  • Värdnamn på använd dator
  • Tidpunkt för förfrågan
  • IP adress

Dessa data kombineras inte med data från andra källor.

Bas för databehandling är Art. 6 (1) (f) DSGVO, som behövs processing av data för att fylla ett kontrakt eller för dess behov av åtgärd.

Kontakt form

Om du sänder oss frågor via ett kontaktformulär ,samlar vi de data som angetts i detta formulär, inkluderande de kontakt detaljer du anger, för att kunna besvara dina frågor och ev. uppföljningsfrågor. Vi delar inte med oss av denna information utan ditt medgivande.

Därför behandlar  vi alla data du inför i kontakt formuläret endast enligt Art. 6 (1)(a) DSGVO. Du kan återkalla ditt beslut vid varje tidpunkt. All typ av e-mail i detta ärende är tillräckligt. Data som processats före din begäran kan fortfarande processas lagligt.

Vi behåller data som du har angett på kontaktformuläret , tills du begär  att de tas bort ,eller återkallar ditt beslut för lagring. Varje obligatorisk lagstadgad avsättning, speciellt de obligatoriska tids begränsade perioderna förblir opåverkade av dessa avsättningar. 

Processande av data (kund och kontrakt data.)

Vi behåller,processar, och använder persondata endast om de är nödvändiga för att skapa eller modifiera lagligt förhållande till oss (master data). Detta görs baserat på Art. 6 (1) (b) DSGVO, som tillåter behandling av data för fullföljande av kontrakt eller åtgärder primärt för ett kontrakt. Vi samlar, processar och använder dina persondata när du går in på vår hemsida endast i den utsträckning som behövs för att tillåta åtkomst ,service eller fakturering av desamma,

Samlade kunddata skall tas bort efter kompletering av order eller upphävande av affärs relation. Lagliga begränsningsperioder kvarstår opåverkade.

Data som överförts vid ingivande av order via online ,återförsäljare och skivna ordrar.

Vi överför person identitetsbara data till tredje person endast om de behövs för att uppfylla kraven i ditt kontrakt, exv. till företag som skall leverera gods till din lokal eller banker som skall behandla dina betalningar. Dina data överföres icke för några skäl ,om du inte givit din uttryckliga tillåtelse för detta. Dina data kommer inte att överföras till tredje part för annonsering utan ditt godkännande.

Basen för databehandling är Art. 6 (1) (b) DSGVO, som tillåter behandling av data för uppfyllande eller åtgärder enligt kontrakt.

5. Analyser och annonsering Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en web analys service . Den behandlas av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder s.k. "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och tillåter analys av ditt användande av hemsidan. Genererad information via cookies om hur din användning av hemsidan ser ut överföres och lagras normalt i en Google server i USA.

Google Analytics cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) DSGVO. Hemside operatören har ett legitimt intresse av anylysering av användarbeteende både på sin hemsida och i annonser

IP anonymitet

Vi har aktiverat IP anonymitetsåtgärden på denna hemsida. Din IP adress har avkortats av  Google inom avtalet med Europeiska  Unionen eller andra delar av det Europeiska Ekonomiska området i förhållande till överföring till USA. Endast i speciella fall överföres IP adressen till en Google server i USA och avkortas där. Google kommer att använda denna information för operatören av denna sidas skull., för att  samanställa raporter om hemside- aktiviteter och skapande av annan service i förhållande till hemside- aktiviteter och användandet av internet. IP adresser överförda av din webläsare kommer inte att blandas med andra data lagrade av Google.

Webläsar plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom korrekt inställning i din webläsare. Dock vill vi påpeka att om du gör så ,kan du inte fullt ut tillgodo göra dig full funktion av denna hemsida. Du kan också förhindra att data genererade av cookies om din användning av hemsidan (inkl. din IP address) att de överföres till Google, och att de processas av Google, genom nedladdning och installering till din webläsare genom följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Invändningar till att samla data

Du kan förhindra insamlande av dina data av  Google Analytics genom att klicka på följande länk.En  opt-out cookie kommer att sättas som förhindrar att dina data i framtiden insamlas: Disable Google Analytics.

För ytterligare information hur Google Analytics behandlar användar data se Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Process av utlagda data.

Vi har ingått ett avtal med Google vid processande av utlagda data ,fullt överenstämmande med Tyska data skyddsmyndigheter vid användandet av Google Analytics.

6. Nyhetsbrev Nyhetsbrevsdata

Om du vill erhålla våra nyhetsbrev, önskar vi en giltig e-mail address ,såväl information som tillåter oss att verifiera att du är ägare av den angivna e-mail adressen ,och att du tillåter mottagande av våra nyhetsbrev.Inga ytterligare data är samlade ,eller insamlas enbart på frivillig väg. Vi använder dessa data endast för att sända begärd information och översänder icke dessa till tredje part.

Vi bearbetar därför de av dig inlämnade data endast med ditt samtycke enligt Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-mail adress eller dess användande exv genom annuleringslänken i nyhetsbrevet. Data behandlade innan vi fått din begäran anses behandlade på laglig väg.

Data som tagits fram vid registrering för nyhetsbrevet ,användes för distrubition av nyhetsbrevet tills du annulerar prenumerationen, där alla data då borttages. Data vi lagrat för andra ändamål (exv. email addresser för medlemmar) förblir orörda.

7. Plugins och verktyg Google Web Fonter

For likvärdig presentation av fonts, använder denna hemsida webfonter från Google. När du öppnar en sida, laddar din webläsare begärda web fonter i din läsare för att vias texter och fonter på ett korrekt sätt.

För detta ändamål måste din webläsare etablera en direkt anslutning till en Google server.Google blir då medveten om att vår hemsida har  nåtts via er IP adress. Användandet av Google Web fonts görs för intresset av att få en likartad och attraktiv presentation av vår hemsida. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Om din webläsare inte stödjer web fonts, använder din dator standard fonts.

Ytterligare information av behandling av användar data kan ni hitta i https://developers.google.com/fonts/faq och i  Google's integritets policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Denna site använder  Google Maps map service via en API. Den handhaves av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda Google Maps, är det nödvändigt att spara din IP adress. Denna information överförs normalt till en Google server i USA och lagras där. Den som tar fram denna site har ingen influens av data överföringen.

Användandet av Google Maps sker I intresset av att göra vår hemsida lockande och korrekt fastställande av platser som vi specifierar på vår hemsida. Detta anges enligt Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Ytterligare information om hantering av användar data kan ni hitta under Googles dataskydds declaration : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.