KTR Polska Sp. z o.o. | ul. Czerwone Maki 65 | 30-392 Kraków | T +48 12 267 28 83 | T +48 12 268 00 66 | T +48 530 376 793

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY spółki KTR Steel Construction Sp. z o.o. w OZIMKU

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przyjmuje się następujące definicje poszczególnych pojęć:

1. OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowiące ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego;

2. Sprzedawca - KTR Steel Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ozimku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058707;

3. Umowa Sprzedaży - każda umowa zawarta przez Sprzedawcę, której przedmiotem jest odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie przez Sprzedawcę na drugą stronę umowy prawa własności rzeczy ruchomej i wydanie tej rzeczy, i której drugą stroną nie jest konsument; Umową Sprzedaży może być w szczególności umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa dostawy lub umowa darowizny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

4. Kupujący - druga strona Umowy Sprzedaży, niebędąca konsumentem;

5. Strony - obie strony Umowy Sprzedaży (Sprzedawca i Kupujący);

6. Towar - rzecz ruchoma, której własność na podstawie Umowy Sprzedaży jest przenoszona przez Sprzedawcę na Kupującego.

§ 1

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

2. OWS stanowią integralną część wszelkich Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.

3. OWS są ogólnodostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy, działającej pod domeną: ks.com.pl (http://www.ks.com.pl), i mogą być przechowywane i odtwarzane w zwykłym toku czynności w rozumieniu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Ponadto OWS są dostępne w formie pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.

4. Wzorce umów stosowane przez Kupującego nie wiążą Sprzedawcy i nie stają się częścią Umowy Sprzedaży.

5. Oferta Sprzedawcy, o której mowa poniżej w § 2 ust. 2 OWS, powinna zawierać informację o tym, że OWS są ogólnodostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy, działającej pod domeną: ks.com.pl

6. Odstąpienie przez Sprzedawcę lub Kupującego od Umowy Sprzedaży nie wyłącza stosowania postanowień OWS.

§ 2

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący wysyła Sprzedawcy zapytanie ofertowe, zawierajace takie dane jak: oznaczenie Kupującego (firma, pod którą Kupujący działa; adres Kupującego; NIP Kupującego), specyfikację techniczną Towaru umożliwiającą przygotowanie oferty przez Sprzedawcę, miejsce odbioru Towaru. Zapytanie ofertowe może zostać złożone przez Kupującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez Kupującego Sprzedawca składa Kupującemu wiążącą ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, zawierającą: oznaczenie Sprzedawcy (firma, pod którą Sprzedawca działa; adres Sprzedawcy; NIP Sprzedawcy), specyfikację techniczną wykonania Towaru, termin wydania Towaru, cenę i warunki płatności. Oferta może zostać złożona przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

3. Akceptacja oferty Sprzedawcy następuje w formie zamówienia złożonego przez Sprzedawcę. Zamówienie powinno zawierać wskazanie miejsca, w którym Towar zostanie zbadany przez Kupującego (ostateczne miejsce przeznaczenia Towaru). Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

4. Zamówienie może zawierać szczegółową specyfikację techniczną wykonania Towaru, o ile będzie ona w pełni zgodna z zawartą w ofercie Sprzedawcy specyfikacją techniczną wykonania Towaru.

5. Składając zamówienie Kupujący potwierdza jego pełną zgodność z treścią oferty Sprzedawcy, w tym w szczególności ze specyfikacją techniczną wykonania Towaru.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza również akceptację wszystkich postanowień OWS.

7. Z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 8-9.

8. Oferta Sprzedawcy może zostać przyjęta przez Kupującego jedynie bez zastrzeżeń. Art. 681 § 1 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

9. Przyjęcie przez Kupującego oferty z zastrzeżeniem zmian poczytuje się za nowe zapytanie ofertowe Kupującego.

10. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca doręczy Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej lub drogą elektroniczną.

11. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży okaże się, że zawarta w zamówieniu Kupującego szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania Towaru nie jest w pełni zgodna ze specyfikacją techniczną wykonania Towaru zawartą w ofercie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do odpowiedniej modyfikacji postanowień Umowy Sprzedaży w zakresie ceny Towaru i/ lub terminu wydania Towaru.

12. Zmiana postanowień Umowy Sprzedaży po jej zawarciu może nastąpić z zachowaniem trybu opisanego powyżej w ustępach 1-10.

§ 3

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny bez potrąceń w terminie wskazanym w fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.

2. Za dzień zapłaty ceny przez Kupującego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą cenie.

3. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny Sprzedawcy przysługuje prawo do żądania od Kupującego odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie.

4. Strony wyłączają uprawnienie Kupującego do potrącania swoich wierzytelności, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, z wierzytelności przysługujących Sprzedawcy wobec Kupującego.

5. Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, brak zapłaty zaliczki w terminie upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. Jeżeli Kupujący zobowiązany jest do zapłaty całości lub części ceny przed wydaniem Towaru przez Sprzedawcę Kupującemu, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Towaru Kupującemu do chwili zapłaty. W takiej sytuacji termin wydania Towaru przez Sprzedawcę Kupującemu ulega przedłużeniu o okres pozostawania przez Kupującego w opóźnieniu w zapłacie.

7. Jeżeli Kupujący pozostaje wobec Sprzedawcy w co najmniej 30-dniowym opóźnieniu w spełnieniu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z jakichkolwiek tytułów prawnych, Sprzedawca może się wstrzymać z wydaniem Towaru Kupującemu do chwili spełnienia wszystkich tych świadczeń pieniężnych przez Kupującego. W takiej sytuacji termin wydania Towaru przez Sprzedawcę Kupującemu ulega przedłużeniu o okres pozostawania przez Kupującego w opóźnieniu w spełnieniu świadczeń pieniężnych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 4

1. Przeniesienie własności Towaru na Kupującego następuje dopiero z chwilą zapłaty ceny (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego).

2. Jeżeli przed przejściem prawa własności Towaru na Kupującego zostanie wobec Kupującego wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie naprawcze, Kupujący zobowiązany jest oznaczyć Towar w sposób wskazujący jednoznacznie na fakt zastrzeżenia prawa własności Towaru na rzecz Sprzedawcy.

3. Jeżeli przed przejściem prawa własności Towaru na Kupującego Towar zostanie zajęty w prowadzonym wobec Kupującego postępowaniu egzekucyjnym lub postępowaniu zabezpieczającym, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, jak również poinformować o zastrzeżeniu prawa własności Towaru na rzecz Sprzedawcy organ prowadzący postępowanie egzekucyjne (zabezpieczające).

§ 5

1. Wydanie (dostawa) Towaru następuje w formule EXW wg INCOTERMS 2000 (ex works fabryka), chyba że Sprzedawca i Kupujący postanowią inaczej.

2. Sprzedawca powinien poinformować Kupującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o gotowości do i terminie wydania Towaru Kupującemu.

3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w myśl ustępu 2.

4. Jeżeli opóźnienie Kupującego w odbiorze Towaru przekroczy 7 (siedem) dni, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 0,2% ceny nieodebranego Towaru za każdy pełny tydzień opóźnienia w odbiorze Towaru.

5. Jeżeli opóźnienie Kupującego w odbiorze Towaru przekroczy 7 (siedem) dni, Kupującemu nie będą przysługiwać uprawnienia z rękojmi, chyba że Sprzedawca i Kupujący zawrą w tym zakresie odrębne porozumienie.

6. Postanowienia ustępów 4 oraz 5 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Sprzedawca na podstawie § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 7 OWS wstrzymuje się z wydaniem Towaru Kupującemu.

7. Kupujący nie może żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł wskutek opóźnienia wydania Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie.

8. Kupujący powinien zbadać dostarczony Towar w terminie 5 dni roboczych
od dnia dotarcia Towaru do ostatecznego miejsca przeznaczenia Towaru. Jeżeli Kupujący nie zbada Towaru w tym terminie, traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 6

1. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku od chwili wydania Towaru, nie później jednak niż po upływie roku od chwili wystawienia przez Sprzedawcę faktury z tytułu sprzedaży Towaru.

2. Kupujący powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie Towaru niezwłocznie po jej wykryciu. Zawiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

3. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący powinien mu umożliwić zbadanie Towaru, w którym ujawniła się wada, w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie 10 dni roboczych od chwili zbadania i/ lub ustalenia stanu Towaru, w którym ujawniła się wada. Rozpatrzenie reklamacji następuje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

5. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, wedle swojego wyboru, usunie wady Towaru lub wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad. Jeżeli jednak koszty usunięcia wad Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad przekroczyłyby cenę Towaru, Sprzedawca może od Umowy Sprzedaży odstąpić.

6. Kupujący nie może żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł wskutek istnienia wad Towaru, chyba że Sprzedawca wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie.

7. Ujawnienie się wady Towaru nie skutkuje powstaniem uprawnienia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny.

§ 7

1. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, dotyczących wykonania, rozwiązania lub unieważnienia Umowy Sprzedaży, jak też sporów o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

2. Miejscem wykonania Umowy Sprzedaży jest Ozimek.

3. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu.

4. Do Umowy Sprzedaży nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (the United Nations Convention on contracts for the international sale of gooods), sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r., oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów (the United Nations Convention on the limitation period in the international sale of goods), sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14 czerwca 1974 r.

5. OWS wchodzą w życie z dniem 01.06.2016.

Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°