Všeobecné obchodní podmínky KTR Systems GmbH

Dodací a platební podmínky

 1. Platnost podmínek
  • Tyto podmínky se používají s ohledem na:
  1. Osobu, která uzavře smlouvu jednající v rámci svého profesního zaměření nebo povolání
  2. Právnickou osobu podle veřejného práva nebo zvláštního fondu veřejného práva.
 2. Všeobecné
  1. Veškeré dodávky, služby a cenové nabídky ze strany dodavatele podléhají výhradně těmto všeobecným obchodním podmínkám. Jsou součástí všech smluv, které dodavatel uzavře se svým smluvním partnerem (dále jen „kupující“), pokud jde o zásilky nebo služby, které nabízí..
  2. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo třetích osob se nepoužijí, i když dodavatel zvlášť neporušuje jejich platnost. I když se dodavatel odvolává na korespondenci, která obsahuje všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo třetí strany, nebo se na tuto korespondenci odvolává, neznamená to schválení platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek.
  3. Smlouva nabývá platnosti, není-li uzavřena zvláštní dohoda, na základě písemného potvrzení objednávky.
 3. Nabídka, rozsah dodávky a změny designu
  1. Nabídky dodavatele jsou nezávazné a bez závazků. Prohlášení o přijetí a všechny objednávky podléhají písemnému nebo faxovému / poštovému schválení dodavatelem, aby byly platné.
  2. Pro určení rozsahu dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatele. Cenová nabídka je rozhodující v případě nabídky ze strany dodavatele se závaznou lhůtou, která je přijata ve stanovené lhůtě, není-li včas doručeno potvrzení objednávky. Změny, úpravy nebo dodatečné dohody podléhají písemnému souhlasu dodavatele.
  3. Dokumenty týkající se citace, jako jsou diagramy, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jakož i další údaje o výkonnosti, jsou přibližné údaje, pokud nejsou výslovně označeny jako vazby. Nejsou zaručeny funkce, ale popisy nebo identifikace zásilky. Dodavatel si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a autorská práva k odhadům nákladů, výkresů a dalších dokumentů, a to i v elektronické podobě. Nesmí být zpřístupněny třetím stranám. Není-li objednávka u dodavatele uvedena, musí být na požádání neprodleně vrácena dodavateli. Odstavce 1 a 2 platí odpovídajícím způsobem pro dokumenty kupujícího. Mohou však být zpřístupněny třetím stranám, kterým dodavatel povolil dodávky.
  4. Kupující přebírá odpovědnost za údaje, za dokumenty a veškeré další materiály, které mu poskytne.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v provedení. Není však povinen provádět takové úpravy u výrobků, které již byly dodány.
 4. Ceny
  1. Pokud není dohodnuto jinak, ceny se uvádějí ze závodu včetně nakládky v závodě, avšak s výjimkou balení a vykládky. Objednávky, pro které nejsou výslovně sjednány pevné ceny, jsou účtovány v cenových relacích platných v den dodání. Pokud dojde k významné změně cen materiálů, mezd nebo nákladů na energii, může každá ze smluvních stran požadovat přesídlení cen jednáním. Ceny jsou předmětem DPH. na příslušné zákonné úrovni. To je účtováno v souladu s daňovými předpisy.
  2. Pokud jsou účtovány náklady na dopravu, je dodávka provedena přepravou zaplacenou na místo určení. Další náklady vzniklé v místě určení musí hradit kupující. Obalové materiály jsou účtovány v pořizovací ceně a nejsou vráceny.
  3. U malých objednávek si dodavatel účtuje minimální množství za příplatek dle ceníku.
 5. Platební podmínky
  1. Pokud není dohodnuto jinak, musí být faktury dodavatele uhrazeny do třiceti dnů od data fakturační sítě. Částečné dodávky jsou úměrně účtovány. Bez ohledu na jakékoli protichůdné podmínky kupujícího je dodavatel oprávněn započíst zaplacení proti dřívějším dluhům kupujícího. Pokud již náklady a úroky vznikly, je dodavatel oprávněn započíst platbu nejprve proti nákladům, poté proti úroku a nakonec proti primární povinnosti.
  2. Platba se nepovažuje za uskutečněnou dříve, než je částka k dispozici dodavateli. V případě šeků a směnek se platba nepovažuje za uskutečněnou před zúčtováním šeku nebo směnky.
  3. V případě nedodržení platební lhůty je dodavatel oprávněn účtovat úroky od tohoto data ve výši 8% nad základní úrokovou sazbu plus zákonnou DPH. bez zvláštní upomínky a s výhradou vymáhání dalších práv. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat další škody způsobené zpožděním.
  4. Pokud si kupující neplní své platební povinnosti, zejména pokud šek není zúčtován, pokud ukončí své platby nebo pokud se dodavatel dozví o jiných okolnostech, které zpochybňují příslušnou bonitu kupujícího, je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení šeku. celou nesplacenou částku, včetně toho, zda šek přijal. V tomto případě je dodavatel rovněž oprávněn požadovat platby předem nebo poskytnutí cenných papírů.
  5. Kupující je oprávněn započíst, ponechat si nebo odečíst, a to iv případech, kdy jsou vady nebo protinároky uplatněny, pokud jsou protinároky určeny zákonem nebo nesporné.
 6. Dodací podmínky a dodací termíny
  1. Termíny a termíny uvedené dodavatelem jsou bez závazku, pokud nejsou výslovně písemně výslovně sjednány. Dodržování dodací lhůty v každém případě předpokládá včasné poskytnutí všech dokladů, schválení, zejména plánů, uvolnění, která má kupující obstarat, jakož i dodržování dohodnutých platebních podmínek a dalších povinností. Pokud tyto předpoklady nejsou včas splněny, lhůty jsou řádně prodlouženy; to neplatí, pokud je zpoždění odpovědností dodavatele.
  2. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud předmět dodávky opustil areál před uplynutím doby jeho platnosti nebo pokud byl kupující informován, že je připraven k odeslání.
  3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění v dodávkách a plnění v důsledku úkonů Božích a v důsledku událostí, které značně ztěžují nebo znemožňují dodávku pro dodavatele, včetně následných obtíží při obstarávání materiálu, potíží při provozu, stávky, výluky, nedostatek personálu, nedostatek dopravních prostředků nebo oficiálních směrnic atd., i když k nim dochází u smluvních dodavatelů nebo subdodavatelů dodavatele, a to iv případě, že lhůty a termíny jsou závazně sjednány. Oprávňují dodavatele, aby odložil dodávku nebo službu na dobu trvání překážky a odpovídající dobu uvedení do provozu nebo na úplné nebo částečné odstoupení od smlouvy, která dosud nebyla splněna. Dodavatel nenese odpovědnost za výše popsané okolnosti, pokud se vyskytnou i v průběhu zpoždění. Dodavatel co nejdříve upozorní kupujícího na začátek a konec těchto překážek.
  4. Pokud je dodavatel odpovědný za nedodržení závazně sjednaných lhůt a termínů, nebo je v prodlení, a pokud to má za následek škody pro kupujícího, je kupující oprávněn požadovat celkovou náhradu škody z prodlení ve výši ½% za každý dokončený kalendářní týden, avšak za maximálně 5% hodnoty části celkové zásilky, kterou nelze v důsledku zpoždění použít včas nebo podle smlouvy.
  5. V případě, že kupující po uplynutí lhůty splatnosti stanoví dodavateli lhůtu k plnění, s přihlédnutím k zákonným výjimkám, a není-li tato lhůta dodržena, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v rámci zákonných ustanovení. S výjimkou práva zákazníka odstoupit od smlouvy v souladu s obrázkem XII. Jsou veškeré další nároky vyloučeny, ledaže by prodlení bylo důsledkem hrubé nedbalosti ze strany dodavatele.
  6. Pokud je odeslání a / nebo přijetí předmětu dodávky zpožděno z důvodů, za které je kupující odpovědný, počínaje měsícem po oznámení o odeslání nebo připravenosti k převzetí, náklady vzniklé v důsledku zpoždění budou obvinil ho.
 7. Technická přejímka je porváděna kupujícím nebo jeho zástupcem
  1. Pokud kupující před přijetím zboží požaduje, aby byly provedeny kontroly (např. Materiálové, provozní nebo rozměrové kontroly apod.), Musí být jejich druh a rozsah dohodnut zvlášť. Náklady hradí kupující.
 8. Místo plnění, odeslání a převod rizik
  1. Místem plnění závazků je Rheine, není-li dohodnuto jinak.
  2. Balení a expedice jsou prováděny podle našeho nejlepšího úsudku, avšak bez dalších závazků ze strany dodavatele. I v případě, že se jedná o přepravu, zboží je vždy přepravováno na riziko příjemce a pokud nejsou uvedeny další pokyny týkající se balení a expedice, provádí se to podle našeho nejlepšího úsudku bez povinnosti použít nejlevnější zboží. způsob dopravy a balení.
  3. Riziko přechází na kupujícího, a to i v případě přepravy zásilky, jakmile je zásilka předána osobě odpovědné za přepravu nebo opustila sklad dodavatele pro expediční účely.
  4. Dodavatel je povinen sjednat pojištění požadovaná kupujícím na jeho žádost a na jeho náklady. Pokud je odeslání zpožděno z důvodů, za které je kupující odpovědný, přechází riziko také na kupujícího ode dne, kdy je dodavatel připraven k odeslání.
 9. Výhrada vlastnictví
  1. Následující sjednaná výhrada vlastnictví slouží k zajištění všech stávajících i budoucích nároků dodavatele vůči kupujícímu vyplývajících z dodavatelského vztahu mezi smluvními stranami prostřednictvím obchodního vztahu (včetně neuhrazené pohledávky z zůstatku vyplývající z vztahu běžného účtu omezeného na tento vztah).
  2. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu dodavatelem, dokud nebudou vypořádány všechny jím požadované částky. Zboží nebo zboží nacházející se na tomto místě, které podléhá výhradě vlastnictví, se dále označuje jako zboží podléhající zadržení.
  3. Kupující skladuje zboží podléhající uchovávání jménem dodavatele zdarma..
  4. Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zboží, které je předmětem zadržení, až do doby, než dojde k řádnému výkonu obchodní činnosti (odstavec 9). Zajištění a převody prostřednictvím zajištění jsou nepřípustné.
  5. Pokud zboží podléhající zadržení zpracovává kupující, je dohodnuto, že zpracování je provedeno jménem a na účet dodavatele jako výrobce a že dodavatel nabývá vlastnictví nebo spoluvlastnictví (vlastnictví ve frakčních podílech) společnosti. nově vytvořená položka v poměru množství zboží podléhajícího zadržení versus částka nově vytvořené položky, za předpokladu, že zpracování se provádí s materiály pocházejícími od několika vlastníků nebo hodnota zpracovaných materiálů převyšuje hodnotu zboží podléhajícího retence. V případě, že k takovému nabytí vlastnictví nedojde u dodavatele, kupující tímto převádí svůj budoucí majetek nebo jeho spoluvlastnictví nově vytvořeného předmětu na výše uvedený poměr jako zajištění dodavateli. Pokud se zboží, které je předmětem zadržení, kombinuje s jinými materiály, aby se stalo jednotným výrobkem, nebo se smísí neoddělitelně, a pokud je jeden z ostatních materiálů považován za hlavní produkt, dodavatel převede podíl na společném vlastnictví jednotného předmětu na kupujícího. v poměru uvedeném ve větě 1 za předpokladu, že hlavní položka náleží jemu.
  6. V případě dalšího prodeje zboží se kupující tímto vzdává již vzniklého nároku vůči kupujícímu jako jistotu dodavateli v případě společného vlastnictví dodavatele ve zboží, které je předmětem zadržení, jako podíl ve společném vlastnictví. Totéž platí pro všechny ostatní pohledávky, které nahrazují zboží, které podléhá zadržení, nebo které vyplývají ze zboží podléhajícího zadržení, jako jsou například nároky z pojištění nebo nároky vyplývající ze zakázaných činností v případě ztráty nebo zničení. Dodavatel oprávňuje kupujícího, aby odvolal pohledávky převedené na dodavatele ve svůj vlastní prospěch. Dodavatel může toto povolení inkasa zrušit pouze v případě výkonu.
  7. Pokud třetí osoby přistoupí ke zboží, které je předmětem zadržení, zejména prostřednictvím exekuce, kupující okamžitě upozorní na vlastnictví dodavatele a příslušnému dodavateli poradí, aby mu umožnil uplatnit jeho vlastnictví. Není-li třetí strana schopna zaplatit dodavateli soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, odpovídá kupující vůči dodavateli.
  8. Dodavatel uvolní svůj vlastní výběr zboží podléhajícího zadržení a výrobků nebo reklamací, které na jejich místo zaujmou, za předpokladu, že jejich hodnota převyšuje výši pohledávek zajištěných o více než 10%.
  9. Pokud dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu jednání kupujícího v rozporu se smlouvou (v případě vymáhání), zejména v případě nezaplacení, je oprávněn reklamovat zboží podléhající zadržení.
    
 10. Záruky a vady materiálu
  V případě, že se na zásilku vztahují materiální vady, dodavatel zaručuje, s výhradou odstavce XII, následující vyloučení:
  1. Materiálové vady
  2. Dodavatel se může rozhodnout, že opraví všechny díly, které se ukáží jako vadné v důsledku okolností zjištěných před převodem rizika, nebo je vymění za bezvadné. Zjištění těchto vad musí být oznámeno dodavateli písemně zpětně. Části, které byly vyměněny, se stávají majetkem dodavatele.
  3. Po konzultaci s dodavatelem by měl kupující poskytnout dodavateli včas a příležitost k provedení jakýchkoli oprav a náhrad, které jsou považovány za nezbytné; jinak je dodavatel osvobozen od odpovědnosti za následné následky. Pouze v naléhavých případech ohrožujících provozní bezpečnost a za účelem prevence nadměrných škod (v takovém případě musí být dodavatel neprodleně informován) je kupující oprávněn vadu opravit sám nebo nechat opravit třetí osobou a požadovat náhradu škody. nezbytné náklady od dodavatele.
  4. Z nákladů vzniklých přímo při opravě nebo výměně dodávky, za předpokladu, že se námitka prokáže oprávněnou, nese dodavatel náklady na náhradní díl včetně dodání. Dále nese náklady na demontáž a montáž, jakož i náklady na zajištění nezbytných montérů a asistentů včetně cestovních nákladů, pokud to nezpůsobí nepřiměřené zatížení dodavatele.
  5. V rámci právních ustanovení má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel - s přihlédnutím k zákonným výjimkám - povolil přiměřenou lhůtu stanovenou pro odstranění vady bez úspěchu. Pokud je vada zanedbatelná, má kupující právo pouze snížit smluvní cenu. Právo na snížení smluvní ceny je jinak vyloučeno. Další nároky jsou stanoveny v souladu s kapitolou XII. 2 z těchto podmínek.
  6. Odpovědnost není akceptována v následujících konkrétních případech: Nevhodné nebo nesprávné použití, nesprávná montáž nebo uvedení do provozu kupujícím nebo třetími stranami, přirozené opotřebení, nesprávné nebo neopatrné zacházení, nesprávná údržba, nevhodné vybavení, nedostatečné stavební práce, nevhodné místo , chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy - pokud nejsou odpovědností dodavatele.
  7. Pokud kupující nebo třetí strana provede nesprávné opravy, dodavatel nenese odpovědnost za následky. Totéž platí pro jakékoli změny předmětu dodávky provedené bez předchozího souhlasu dodavatele.
 11. Záruka a vada titulu
  1. Pokud použití předmětu dodání způsobí porušení práv duševního vlastnictví nebo autorských práv v domovské zemi, dodavatel obecně poskytne kupujícímu práva k dalšímu použití na vlastní náklady nebo upraví předmět dodávky pro kupujícího tak, aby zabránit porušování vlastnických práv. Pokud to není možné v přiměřené lhůtě nebo za přiměřených ekonomických podmínek, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Dodavatel má také právo za stanovených podmínek odstoupit od smlouvy. Dodavatel dále osvobodí kupujícího od nároků majitele vlastnických práv, které jsou nesporné nebo právně závazné.
  2. Povinnosti dodavatele uvedené v kapitole XI. 1. podléhají nakonec kapitole XII. 2 pro případy porušení vlastnických práv nebo autorských práv. Platí pouze tehdy, pokud
   • kupující neprodleně informuje dodavatele o uplatnění porušení průmyslového vlastnictví nebo autorských práv,
   • kupující poskytuje dodavateli přiměřenou podporu a umožňuje mu provádět nezbytné úpravy v souladu s kapitolou XI.1,
   • všechna obranná opatření včetně mimosoudních řešení jsou vyhrazena dodavateli,
   • právní vada není způsobena pokyny vydanými kupujícím
   • the legal violation was not caused by an unauthorized modification of the delivery item by the buyer or use of the item by him in a manner právní porušení nebylo způsobeno neoprávněnou změnou předmětu dodávky kupujícím nebo jeho použitím způsobem, který není v souladu se smlouvou.
 12. Odpovědnost
  1. Pokud v důsledku dodavatele nemůže být předmět dodávky použit kupujícím podle smluvního ujednání, a to z důvodu podnětů nebo rad - poskytnutých před nebo po podpisu smlouvy - nebo nesprávně provedených nebo z důvodu porušení ostatních smluvních doplňkových závazků - zejména pokynů k provozu a údržbě předmětu dodávky - se použijí ustanovení oddílů X., Xl.1 a Xll.2 odpovídajícím způsobem s vyloučením všech a všech dalších práv kupujícího.
  2. Za škody, které nebyly způsobeny na samotné dodávce, je dodavatel odpovědný pouze z jakýchkoli právních důvodů,
   V případě zaviněného porušení základních smluvních povinností je dodavatel rovněž odpovědný za hrubou nedbalost ostatních zaměstnanců a za jednoduchou nedbalost; ta je omezena na typické škody pro typ smlouvy a které lze rozumně předvídat. Další nároky jsou vyloučeny.
   1. v případě úmyslu,
   2. v případě hrubé nedbalosti ze strany vlastníka / orgánů nebo vedoucích pracovníků,
   3. v případě zaviněného poškození života, končetin nebo zdraví,
   4. v případě vad, které byly zlomyslně skryté nebo jejichž absence byla zaručena jím,
   5. v případě vady předmětu dodání je poskytována odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví osob a za škody na materiálech nebo jiné zvláštní právní požadavky.
 13. Zvláštní podmínky pro smlouvy o obrábění
  1. Jako doplněk k výše uvedeným dodacím podmínkám nebo odchylující se od nich se na tyto případy obrábění vztahuje:
  2. Zpracovatel nenese žádnou odpovědnost za chování materiálů, které mu byly zaslány, zejména v důsledku mechanického zpracování, tepelného zpracování nebo jiných obráběcích procesů. Tím není dotčen jeho nárok na odměnu. Jakékoli další úsilí nebo výdaje způsobené nepředvídatelnými vlastnostmi materiálu musí hradit kupující.
  3. Pokud se v důsledku mírné nedbalosti během zpracování zpracovatelem, jeho agenty nebo pomocníky stane materiál nepoužitelným, kupující ztrácí právo na náhradu škody. Pokud se odeslaný materiál stane nepoužitelným z důvodu vad materiálu nebo jiných vad během obrábění, je kupující povinen vrátit dodavateli vynaložené náklady.
  4. Odpovědnost za vady je vyloučena.
 14. Omezení
  1. Veškeré nároky kupujícího z jakýchkoli právních důvodů vyprší za 12 měsíců. Pokud jde o nároky na náhradu škody v souladu s oddílem XII. 2 a - e se použijí zákonné lhůty.
 15. Použití softwaru
  1. Je-li software součástí dodávky, bude kupujícímu udělena nevýhradní licence k používání dodaného softwaru včetně jeho dokumentace. Bude převedena pro použití na dodávané zboží určené k tomuto účelu. Používání softwaru na více než jednom systému je zakázáno.
  2. upující smí používat, kopírovat, upravovat nebo překládat software nebo měnit objektový kód na zdrojový kód v zákonem přípustném rozsahu (§ 69 a násl. Autorského zákona). Kupující se zavazuje, že neodstraní data výrobce - zejména poznámky o autorských právech - nebo je nezmění bez předchozího výslovného souhlasu dodavatele.
  3. Veškerá další práva k softwaru a dokumentaci včetně kopií zůstávají majetkem dodavatele nebo dodavatele softwaru. Vydávání sublicencí není povoleno.
  4. Výběrové programy atd. Jsou pomůcky, ale nejsou právně závazné interpretace.
 16. Rozhodné právo a soudní příslušnost
  1. Na tyto všeobecné obchodní podmínky a na všechny právní vztahy mezi dodavatelem a kupujícím se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  2. Jediným soudním místem pro všechny spory vzniklé přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu je sídlo dodavatele. Dodavatel však má právo podniknout právní kroky v sídle kupujícího.
 17. Závazný účinek smlouvy
  1. I když jednotlivá ustanovení smlouvy jsou nebo se stanou neúčinnými, zůstávají zbývající části smlouvy nedotčeny. To neplatí, pokud dodržování smlouvy představuje nepřijatelné potíže pro kteroukoli smluvní stranu.