General Terms and Conditions of KTR Systems GmbH

Dodací a platební podmínky

 1. Platnost podmínek

  • Tyto podmínky se používají s ohledem na:

   

  1. Osobu, která uzavře smlouvu jednající v rámci svého profesního zaměření nebo povolání
  2. Právnickou osobu podle veřejného práva nebo zvláštního fondu veřejného práva.

 2. Všeobecné

  1. Veškeré dodávky, služby a cenové nabídky ze strany dodavatele podléhají výhradně těmto všeobecným obchodním podmínkám. Jsou součástí všech smluv, které dodavatel uzavře se svým smluvním partnerem (dále jen „kupující“), pokud jde o zásilky nebo služby, které nabízí..
  2. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo třetích osob se nepoužijí, i když dodavatel zvlášť neporušuje jejich platnost. I když se dodavatel odvolává na korespondenci, která obsahuje všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo třetí strany, nebo se na tuto korespondenci odvolává, neznamená to schválení platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek.
  3. Smlouva nabývá platnosti, není-li uzavřena zvláštní dohoda, na základě písemného potvrzení objednávky.

 3. Nabídka, rozsah dodávky a změny designu

  1. Nabídky dodavatele jsou nezávazné a bez závazků. Prohlášení o přijetí a všechny objednávky podléhají písemnému nebo faxovému / poštovému schválení dodavatelem, aby byly platné.
  2. Pro určení rozsahu dodávky je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatele. Cenová nabídka je rozhodující v případě nabídky ze strany dodavatele se závaznou lhůtou, která je přijata ve stanovené lhůtě, není-li včas doručeno potvrzení objednávky. Změny, úpravy nebo dodatečné dohody podléhají písemnému souhlasu dodavatele.
  3. Dokumenty týkající se citace, jako jsou diagramy, výkresy, údaje o hmotnosti a rozměrech, jakož i další údaje o výkonnosti, jsou přibližné údaje, pokud nejsou výslovně označeny jako vazby. Nejsou zaručeny funkce, ale popisy nebo identifikace zásilky. Dodavatel si vyhrazuje veškerá vlastnická práva a autorská práva k odhadům nákladů, výkresů a dalších dokumentů, a to i v elektronické podobě. Nesmí být zpřístupněny třetím stranám. Není-li objednávka u dodavatele uvedena, musí být na požádání neprodleně vrácena dodavateli. Odstavce 1 a 2 platí odpovídajícím způsobem pro dokumenty kupujícího. Mohou však být zpřístupněny třetím stranám, kterým dodavatel povolil dodávky.
  4. Kupující přebírá odpovědnost za údaje, za dokumenty a veškeré další materiály, které mu poskytne.
  5. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v provedení. Není však povinen provádět takové úpravy u výrobků, které již byly dodány.

 4. Ceny

  1. Pokud není dohodnuto jinak, ceny se uvádějí ze závodu včetně nakládky v závodě, avšak s výjimkou balení a vykládky. Objednávky, pro které nejsou výslovně sjednány pevné ceny, jsou účtovány v cenových relacích platných v den dodání. Pokud dojde k významné změně cen materiálů, mezd nebo nákladů na energii, může každá ze smluvních stran požadovat přesídlení cen jednáním. Ceny jsou předmětem DPH. na příslušné zákonné úrovni. To je účtováno v souladu s daňovými předpisy.
  2. Pokud jsou účtovány náklady na dopravu, je dodávka provedena přepravou zaplacenou na místo určení. Další náklady vzniklé v místě určení musí hradit kupující. Obalové materiály jsou účtovány v pořizovací ceně a nejsou vráceny.
  3. U malých objednávek si dodavatel účtuje minimální množství za příplatek dle ceníku.

 5. Platební podmínky

  1. Pokud není dohodnuto jinak, musí být faktury dodavatele uhrazeny do třiceti dnů od data fakturační sítě. Částečné dodávky jsou úměrně účtovány. Bez ohledu na jakékoli protichůdné podmínky kupujícího je dodavatel oprávněn započíst zaplacení proti dřívějším dluhům kupujícího. Pokud již náklady a úroky vznikly, je dodavatel oprávněn započíst platbu nejprve proti nákladům, poté proti úroku a nakonec proti primární povinnosti.
  2. Platba se nepovažuje za uskutečněnou dříve, než je částka k dispozici dodavateli. V případě šeků a směnek se platba nepovažuje za uskutečněnou před zúčtováním šeku nebo směnky.
  3. V případě nedodržení platební lhůty je dodavatel oprávněn účtovat úroky od tohoto data ve výši 8% nad základní úrokovou sazbu plus zákonnou DPH. bez zvláštní upomínky a s výhradou vymáhání dalších práv. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat další škody způsobené zpožděním.
  4. Pokud si kupující neplní své platební povinnosti, zejména pokud šek není zúčtován, pokud ukončí své platby nebo pokud se dodavatel dozví o jiných okolnostech, které zpochybňují příslušnou bonitu kupujícího, je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení šeku. celou nesplacenou částku, včetně toho, zda šek přijal. V tomto případě je dodavatel rovněž oprávněn požadovat platby předem nebo poskytnutí cenných papírů.
  5. Kupující je oprávněn započíst, ponechat si nebo odečíst, a to iv případech, kdy jsou vady nebo protinároky uplatněny, pokud jsou protinároky určeny zákonem nebo nesporné.

 6. Dodací podmínky a dodací termíny

  1. Termíny a termíny uvedené dodavatelem jsou bez závazku, pokud nejsou výslovně písemně výslovně sjednány. Dodržování dodací lhůty v každém případě předpokládá včasné poskytnutí všech dokladů, schválení, zejména plánů, uvolnění, která má kupující obstarat, jakož i dodržování dohodnutých platebních podmínek a dalších povinností. Pokud tyto předpoklady nejsou včas splněny, lhůty jsou řádně prodlouženy; to neplatí, pokud je zpoždění odpovědností dodavatele.
  2. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud předmět dodávky opustil areál před uplynutím doby jeho platnosti nebo pokud byl kupující informován, že je připraven k odeslání.
  3. Dodavatel neodpovídá za zpoždění v dodávkách a plnění v důsledku úkonů Božích a v důsledku událostí, které značně ztěžují nebo znemožňují dodávku pro dodavatele, včetně následných obtíží při obstarávání materiálu, potíží při provozu, stávky, výluky, nedostatek personálu, nedostatek dopravních prostředků nebo oficiálních směrnic atd., i když k nim dochází u smluvních dodavatelů nebo subdodavatelů dodavatele, a to iv případě, že lhůty a termíny jsou závazně sjednány. Oprávňují dodavatele, aby odložil dodávku nebo službu na dobu trvání překážky a odpovídající dobu uvedení do provozu nebo na úplné nebo částečné odstoupení od smlouvy, která dosud nebyla splněna. Dodavatel nenese odpovědnost za výše popsané okolnosti, pokud se vyskytnou i v průběhu zpoždění. Dodavatel co nejdříve upozorní kupujícího na začátek a konec těchto překážek.
  4. Pokud je dodavatel odpovědný za nedodržení závazně sjednaných lhůt a termínů, nebo je v prodlení, a pokud to má za následek škody pro kupujícího, je kupující oprávněn požadovat celkovou náhradu škody z prodlení ve výši ½% za každý dokončený kalendářní týden, avšak za maximálně 5% hodnoty části celkové zásilky, kterou nelze v důsledku zpoždění použít včas nebo podle smlouvy.
  5. V případě, že kupující po uplynutí lhůty splatnosti stanoví dodavateli lhůtu k plnění, s přihlédnutím k zákonným výjimkám, a není-li tato lhůta dodržena, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v rámci zákonných ustanovení. S výjimkou práva zákazníka odstoupit od smlouvy v souladu s obrázkem XII. Jsou veškeré další nároky vyloučeny, ledaže by prodlení bylo důsledkem hrubé nedbalosti ze strany dodavatele.
  6. Pokud je odeslání a / nebo přijetí předmětu dodávky zpožděno z důvodů, za které je kupující odpovědný, počínaje měsícem po oznámení o odeslání nebo připravenosti k převzetí, náklady vzniklé v důsledku zpoždění budou obvinil ho.

 7. Technická přejímka je porváděna kupujícím nebo jeho zástupcem

  1. Pokud kupující před přijetím zboží požaduje, aby byly provedeny kontroly (např. Materiálové, provozní nebo rozměrové kontroly apod.), Musí být jejich druh a rozsah dohodnut zvlášť. Náklady hradí kupující.

 8. Místo plnění, odeslání a převod rizik

  1. Místem plnění závazků je Rheine, není-li dohodnuto jinak.
  2. Balení a expedice jsou prováděny podle našeho nejlepšího úsudku, avšak bez dalších závazků ze strany dodavatele. I v případě, že se jedná o přepravu, zboží je vždy přepravováno na riziko příjemce a pokud nejsou uvedeny další pokyny týkající se balení a expedice, provádí se to podle našeho nejlepšího úsudku bez povinnosti použít nejlevnější zboží. způsob dopravy a balení.
  3. Riziko přechází na kupujícího, a to i v případě přepravy zásilky, jakmile je zásilka předána osobě odpovědné za přepravu nebo opustila sklad dodavatele pro expediční účely.
  4. Dodavatel je povinen sjednat pojištění požadovaná kupujícím na jeho žádost a na jeho náklady. Pokud je odeslání zpožděno z důvodů, za které je kupující odpovědný, přechází riziko také na kupujícího ode dne, kdy je dodavatel připraven k odeslání.

 9. Výhrada vlastnictví

  1. Následující sjednaná výhrada vlastnictví slouží k zajištění všech stávajících i budoucích nároků dodavatele vůči kupujícímu vyplývajících z dodavatelského vztahu mezi smluvními stranami prostřednictvím obchodního vztahu (včetně neuhrazené pohledávky z zůstatku vyplývající z vztahu běžného účtu omezeného na tento vztah).
  2. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu dodavatelem, dokud nebudou vypořádány všechny jím požadované částky. Zboží nebo zboží nacházející se na tomto místě, které podléhá výhradě vlastnictví, se dále označuje jako zboží podléhající zadržení.
  3. Kupující skladuje zboží podléhající uchovávání jménem dodavatele zdarma..
  4. Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zboží, které je předmětem zadržení, až do doby, než dojde k řádnému výkonu obchodní činnosti (odstavec 9). Zajištění a převody prostřednictvím zajištění jsou nepřípustné.
  5. Pokud zboží podléhající zadržení zpracovává kupující, je dohodnuto, že zpracování je provedeno jménem a na účet dodavatele jako výrobce a že dodavatel nabývá vlastnictví nebo spoluvlastnictví (vlastnictví ve frakčních podílech) společnosti. nově vytvořená položka v poměru množství zboží podléhajícího zadržení versus částka nově vytvořené položky, za předpokladu, že zpracování se provádí s materiály pocházejícími od několika vlastníků nebo hodnota zpracovaných materiálů převyšuje hodnotu zboží podléhajícího retence. V případě, že k takovému nabytí vlastnictví nedojde u dodavatele, kupující tímto převádí svůj budoucí majetek nebo jeho spoluvlastnictví nově vytvořeného předmětu na výše uvedený poměr jako zajištění dodavateli. Pokud se zboží, které je předmětem zadržení, kombinuje s jinými materiály, aby se stalo jednotným výrobkem, nebo se smísí neoddělitelně, a pokud je jeden z ostatních materiálů považován za hlavní produkt, dodavatel převede podíl na společném vlastnictví jednotného předmětu na kupujícího. v poměru uvedeném ve větě 1 za předpokladu, že hlavní položka náleží jemu.
  6. V případě dalšího prodeje zboží se kupující tímto vzdává již vzniklého nároku vůči kupujícímu jako jistotu dodavateli v případě společného vlastnictví dodavatele ve zboží, které je předmětem zadržení, jako podíl ve společném vlastnictví. Totéž platí pro všechny ostatní pohledávky, které nahrazují zboží, které podléhá zadržení, nebo které vyplývají ze zboží podléhajícího zadržení, jako jsou například nároky z pojištění nebo nároky vyplývající ze zakázaných činností v případě ztráty nebo zničení. Dodavatel oprávňuje kupujícího, aby odvolal pohledávky převedené na dodavatele ve svůj vlastní prospěch. Dodavatel může toto povolení inkasa zrušit pouze v případě výkonu.
  7. Pokud třetí osoby přistoupí ke zboží, které je předmětem zadržení, zejména prostřednictvím exekuce, kupující okamžitě upozorní na vlastnictví dodavatele a příslušnému dodavateli poradí, aby mu umožnil uplatnit jeho vlastnictví. Není-li třetí strana schopna zaplatit dodavateli soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, odpovídá kupující vůči dodavateli.
  8. Dodavatel uvolní svůj vlastní výběr zboží podléhajícího zadržení a výrobků nebo reklamací, které na jejich místo zaujmou, za předpokladu, že jejich hodnota převyšuje výši pohledávek zajištěných o více než 10%.
  9. Pokud dodavatel odstoupí od smlouvy z důvodu jednání kupujícího v rozporu se smlouvou (v případě vymáhání), zejména v případě nezaplacení, je oprávněn reklamovat zboží podléhající zadržení.
    

 10. Záruky a vady materiálu
  V případě, že se na zásilku vztahují materiální vady, dodavatel zaručuje, s výhradou odstavce XII, následující vyloučení:

  1. Materiálové vady
  2. Dodavatel se může rozhodnout, že opraví všechny díly, které se ukáží jako vadné v důsledku okolností zjištěných před převodem rizika, nebo je vymění za bezvadné. Zjištění těchto vad musí být oznámeno dodavateli písemně zpětně. Části, které byly vyměněny, se stávají majetkem dodavatele.
  3. Po konzultaci s dodavatelem by měl kupující poskytnout dodavateli včas a příležitost k provedení jakýchkoli oprav a náhrad, které jsou považovány za nezbytné; jinak je dodavatel osvobozen od odpovědnosti za následné následky. Pouze v naléhavých případech ohrožujících provozní bezpečnost a za účelem prevence nadměrných škod (v takovém případě musí být dodavatel neprodleně informován) je kupující oprávněn vadu opravit sám nebo nechat opravit třetí osobou a požadovat náhradu škody. nezbytné náklady od dodavatele.
  4. Of the costs directly accrued through the repair or replacement delivery, provided the objection proves justified, the supplier is to bear the costs for the replacement part including delivery. Furthermore, he bears the costs for the disassembly and assembly as well as the costs for the provision of necessary fitters and assistants including travel costs, provided that this does not cause any disproportionate burden on the supplier.
  5. Within the framework of legal provisions, the buyer has the right to withdraw from the contract if the supplier – taking into account the statutory exceptions - has allowed a reasonable deadline set for remedy of the defect to expire without success. If the defect is negligible, the buyer is only entitled to reduce the contract price. The right to reduce the contract price is otherwise excluded. Further claims are determined in accordance with chapter XII. 2 of these conditions.
  6. Liability is not accepted for the following particular cases: Unsuitable or improper use, incorrect assembly or start-up by the buyer or third parties, natural wear and tear, incorrect or careless treatment, improper maintenance, unsuitable equipment, insufficient building work, unsuitable site, chemical, electrochemical or electrical influences - unless they are responsibility of the supplier.
  7. If the buyer or a third party makes improper rectifications, the supplier is not liable for the consequences. The same applies for any alteration to the delivery object made without the prior agreement of the supplier.

 11. Guarantee and defect of title

  1. If use of the delivery object causes infringement of intellectual property rights or copyrights in the home country, the supplier will generally provide the buyer with the rights for further use on his own cost or modify the delivery object for the buyer in such a way as to avoid the breach of property rights. If this is not possible within a reasonable period of time or under reasonable economic conditions, the buyer is entitled to withdraw from the contract. The supplier is also entitled to a right to withdraw from the contract under the stated conditions. Furthermore, the supplier will release the buyer from claims of the property rights owner which are undisputed or legally binding.
  2. The supplier‘s obligations mentioned in chapter XI. 1. are ultimately subject to chapter XII. 2 for cases of property right or copyright infringement. They only apply if

   • the buyer immediately advises the supplier of infringements of industrial property rights or copyrights enforced,
   • the buyer gives the supplier reasonable support and enables him to carry out the necessary modifications in accordance with chapter XI.1,
   • all defense measures including out-of-court settlements are reserved to the supplier,
   • the legal defect is not due to any instructions given by the buyer
   • the legal violation was not caused by an unauthorized modification of the delivery item by the buyer or use of the item by him in a manner which does not comply with the contract.

 12. Liability

  1. Where, as a result of the supplier’s fault, the delivery object cannot be used by the buyer as contractually agreed, due to suggestions or advice - provided prior or after the signing of the agreement - not or having been incorrectly implemented or due to the infringement of other contractual ancillary obligations - in particular, instructions for operating and maintaining the delivery object - the provisions of sections X., Xl.1 and Xll.2 apply accordingly under exclusion of all and any other rights of the buyer.
  2. For damages not caused to the delivery item itself, the supplier is only liable, for whatever legal reasons,
   In cases of culpable breach of primary contractual duties the supplier is also liable for gross negligence of other staff and for simple negligence; the latter is limited to typical damages for the type of contract and which could reasonably be foreseen. Further claims are excluded.

   1. in the event of intent,
   2. in the event of gross negligence on the part of the owner/the bodies or chief executives,
   3. in the event of culpable damage to life, limb or health,
   4. in the event of defects which were maliciously concealed or the absence of which had been guaranteed by him,
   5. in the event of delivery object defects provided liability is provided in accordance with the product liability law for injury to persons and damages to materials or other special legal requirements.

 13. Special terms and conditions for machining contracts

  1. Supplementary to or deviating from the above delivery conditions, the following applies for such machining cases:
  2. The processor bears no liability for the behavior of the materials sent to him, in particular as a result of mechanical treatment, thermal treatment or other machining processes. His entitlement to remuneration is not affected by this. Any additional effort or expense caused by unforeseeable material properties are to be covered by the buyer.
  3. If, as a result of slight negligence during machining by the processor, his agents or assistants, the material becomes unusable, the buyer forfeits his right to claim for damages. If the material sent becomes unusable due to material faults or other defects during machining, the buyer is to refund the supplier the spent costs.
  4. Liability for defects is excluded.

 14. Limitation

  1. All claims on the part of the buyer, for whatever legal reasons, will expire in 12 months. In respect of claims for damages in accordance with section XII. 2 a – e, the legal time limits shall apply.

 15. Use of software

  1. If software is included in the scope of delivery, the buyer shall be granted a non-exclusive license to use the software supplied including its documentation. It shall be transferred for use on the delivery item intended for this purpose. Using the software on more than one system is forbidden.
  2. The buyer may only use, copy, edit or translate the software, or change the object code to the source code at the legally permissible extent (§§ 69 a ff. of the Copyright Law). The buyer undertakes not to remove the manufacturer’s data – in particular copyright notes – or to change this without the supplier’s prior explicit permission.
  3. All other rights to the software and to the documentation including the copies remain the property of the supplier or the software supplier. Issuing sub-licenses is not permitted.
  4. Selection programs, etc. are aids, but not legally binding interpretations.

 16. Applicable law and place of jurisdiction

  1. The law of the Federal Republic of Germany applies to these general terms and conditions and to all legal relations between the supplier and the buyer, with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
  2. The sole place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship shall be the registered office of the supplier. The supplier shall, however, be entitled to take legal action at the buyer’s registered office.

 17. Binding effect of the contract

  1. Even if individual provisions of the contract are or become ineffective, the remaining parts of the contract shall remain unaffected. This shall not apply if adherence to the contract constitutes an unacceptable hardship for either contract party.

Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°